Lobbyregels

Op integere en transparante wijze behartigen wij de belangen van opdrachtgevers, op diverse niveaus: bij
ambtenaren, politici, bewindspersonen, politieke bestuurders en andere stakeholders. Dit vereist expertise,
nauwkeurigheid en een breed netwerk.

Onze uitgangspunten

Accepteren van opdrachten

E

Wij beoordelen elke potentiële opdracht zorgvuldig en bepalen of deze past bij onze aanpak en werkwijzeen of zij past in de huidige maatschappelijke context

E

Wij nemen geen opdrachten aan die conflicteren met de belangen van bestaande opdrachtgevers

E

Wij zoeken naar een optimum tussen het belang van de opdrachtgever en het algemeen belang

E

Wij onderzoeken de haalbaarheid van opdrachten en communiceren hierover duidelijk met de opdrachtgever

3

Transparant en integer

E

Wij zijn helder en open in onze communicatie met opdrachtgevers, met de politiek en andere gesprekspartners

E

Wij informeren onze gesprekspartners altijd over wie wij zijn, wat wij doen, wie wij vertegenwoordigen, en welke belangen in het geding zijn

E

Wij informeren onze opdrachtgevers continu over de voortgang van de lobby. Onze opdrachtgevers kennen onze werkwijze

3

Vertrouwelijkheid van informatie

E

Wij hanteren vanaf het eerste contact volledige vertrouwelijkheid ten aanzien van (bedrijfs)gevoelige informatie en acties die tijdens de samenwerking worden verstrekt en uitgevoerd

E

Wij gaan eveneens vertrouwelijk om met informatie van (oud-)opdrachtgevers en derden

E

Wij communiceren informatie slechts met externen indien wij dit met (oud-) opdrachtgevers hebben afgestemd en daarover overeenstemming bestaat

E

Wij hanteren als kantoor een geheimhoudingsplicht, die iedere medewerker bij indiensttreding ondertekent

3

Actief vermijden van belangenverstrengeling

E

Wij blijven ook gedurende de looptijd van een opdracht scherp letten op belangenverstrengeling. Mocht deze tijdens de uitvoering van een opdracht ontstaan, dan wordt dit transparant besproken en worden hier zo nodig consequenties aan verbonden

E

Wij hebben in de contracten met onze medewerkers een relatiebeding opgenomen

E

Wij voorkomen dat nevenfuncties die wij uitoefenen tot belangenverstrengeling leiden

3

 Ten slotte

Op dit moment is er geen wet- of regelgeving die specifiek toeziet op het public affairs-vak. Wij zullen ons conformeren aan eventuele toekomstige wet- en regelgeving of andere vormen van afspraken zoals die door overheden en/of parlement worden opgelegd.